Giải:
Địa điểm:

Còn trực tuyến:  ván
Ván:  ngày:
 
Đen:       
Trắng:       

ECO:      
Đánh giá, phân tích: